Struktura WRDS

Struktura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego:

Przewodniczący WRDS
  • Wybierany z grona członków WRDS – naprzemiennie przedstawiciel strony pracowników i strony pracodawców wskazany przez daną stronę, marszałek województwa oraz wojewoda.
  • Kolejność przewodniczenia została ustalona przez strony WRDS na pierwszym posiedzeniu Rady.
  • Przewodniczy Prezydium i obradom plenarnym WRDS.
  • Zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z przewodniczących WRDS.
  • Kadencja: 1 rok liczony od pierwszego posiedzenia WRDS (11 stycznia 2016 r.).
Prezydium Rady
  • Skład: jeden przedstawiciel każdej z organizacji wchodzących w skład (jeden przewodniczący i 8 wiceprzewodniczący WRDS)
  • Cel: kierowanie pracami WRDS 
Zespoły problemowe WRDS
  • Stałe lub fakultatywne
  • Powołane uchwałą WRDS
  • Przedstawiciele wszystkich stron wchodzących w skład WRDS