Dialog – nowe otwarcie

Inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W Gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się pierwsze posiedzenie powołanej w grudniu 2015 r. Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W czasie spotkania marszałek Wojciech Saługa wręczył powołania do składu WRDS.

„Na mocy nowej ustawy o dialogu społecznym marszałek województwa stał się organizatorem i poniekąd gospodarzem dialogu społecznego. Oznacza to wielostronne rozmowy o najważniejszych, kluczowych dla regionu sprawach. Duży region to dużo problemów do rozwiązania, ale jestem przekonany, że wspólnie będziemy dążyć do tego, by województw rozwijało się pomyślnie, a sposób prowadzenia dialogu, szukanie kompromisu i porozumienia były wzorcowym przykładem dla innych” – mówił marszałek Saługa.

„Zawsze lepiej, kiedy problemy rozwiązywane są na płaszczyźnie dialogu, a nie prowadzą do konfliktów. Mam nadzieję, że obecna ustawa nadająca radzie większe uprawnienia spowoduje sprawniejsze rozwiązywanie kluczowych spraw gospodarczych oraz kwestii wzajemnych relacji pracodawców i pracowników. Województwo śląskie ze względu na swą specyfikę skupia w sobie problemy całego kraju, stąd potrzeba tu dobrego i owocnego dialogu, który przeniesie się na szczebel ogólnopolski” – powiedział Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W obradach uczestniczyli także: Beata Marynowska, Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach, Grzegorz Wolnik, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, samorządowcy, przedstawiciele strony rządowej, wojewody śląskiego oraz reprezentanci związków zawodowych i organizacji pracodawców.

W trakcie posiedzenia przyjęto pierwsze uchwały organizujące funkcjonowanie i tryb pracy WRDS, m.in. w sprawie liczby przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców w składzie WRDS, w sprawie wyboru kolejności przewodniczenia WRDS, w sprawie regulaminu WRDS i w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego WRDS. Pierwszym przewodniczącym został Dominik Kolorz reprezentujący stronę społeczną.

Odbyła się dyskusja dotycząca głównych kierunków działań w obszarze dialogu społecznego w województwie śląskim. Kolejne spotkanie WRDS zaplanowane na pierwszą dekadę lutego poświęcone ma być sytuacji w przemyśle hutniczym. Prezydium WRDS zbierze się po raz pierwszy na przełomie stycznia i lutego br.


Na mocy ustawy z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego utworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania WRDS jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym marszałkowi województwa. W latach 2002-2015 zadania dialogu społecznego realizowała Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego działająca przy wojewodzie śląskim.

Głównym zadaniem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego jest prowadzenie dialogu w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności gospodarki i spójności społecznej w województwie śląskim. WRDS ma działać na rzecz poprawy polityki oraz strategii społeczno-gospodarczych w województwie śląskim, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia za pomocą przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej i samorządowej.

Do zasadniczych kompetencji WRDS należy wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa, rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa oraz inicjowanie procesu legislacyjnego we współdziałaniu z Radą Dialogu Społecznego.

W skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego wchodzą przedstawiciele marszałka województwa, wojewody, reprezentanci organizacji pracowników (NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych), a także organizacji pracodawców (Konfederacji Lewiatan, Związku Rzemiosła Polskiego, Pracodawców RP i Business Centre Club).