Powstaje Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

 Zdjęcie Zdjęcie
W Urzędzie Marszałkowskim zainicjowano działalność WRDS

Z inicjatywy marszałka Wojciecha Saługi odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył wojewoda Jarosław Wieczorek oraz reprezentanci organizacji pracowników i pracodawców.

Omówiono sprawy organizacyjne związane z zainaugurowaniem i funkcjonowaniem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

„Dialog społeczny prowadzony dotychczas w województwie śląskim uchodził za wzorcowy, jeden z lepszych w kraju. Jestem przekonany, że nowo powołane ciało będzie pracowało równie skutecznie i efektywnie” – powiedział marszałek Saługa.

Na mocy ustawy z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego utworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania WRDS jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym marszałkowi województwa. W latach 2002-2015 zadania dialogu społecznego realizowała Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego działająca przy wojewodzie śląskim.

Głównym zadaniem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego jest prowadzenie dialogu w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności gospodarki i spójności społecznej w województwie śląskim.

WRDS ma działać na rzecz poprawy polityki oraz strategii społeczno-gospodarczych w województwie śląskim, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia za pomocą przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej i samorządowej. Do zasadniczych kompetencji WRDS należy wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa, rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa oraz inicjowanie procesu legislacyjnego we współdziałaniu z Radą Dialogu Społecznego.

W skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego wchodzą przedstawiciele marszałka województwa, wojewody, reprezentanci organizacji pracowników (NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych), a także organizacji pracodawców (Konfederacji Lewiatan, Związku Rzemiosła Polskiego, Pracodawców RP i Business Centre Club).

Inauguracyjne posiedzenie WRDS zaplanowano na początek stycznia 2016 r.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie  Zdjęcie  Zdjęcie