Regionalny impuls dla rozwoju

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego przyjęła porozumienie na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego. To propozycja dla regionu stworzona ponad politycznymi podziałami

Porozumienie podpisane w obecności wicepremiera Mateusza Morawieckiego ma stanowić regionalny wkład do opracowywanej przez rząd Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Dokument jest efektem kilku miesięcy prac strony samorządowej wraz marszałkiem Wojciechem Saługą, rządowej z Wojewodą Śląskim oraz przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych.

„To historyczna chwila. Okazało się, że mimo tego że reprezentujemy różne poglądy i różne punkty widzenia, nie różnimy się w temacie rozwoju regionu. To nie jest tekst pobożnych życzeń, ale realnych inwestycji. Realizacja zapisanych w nim rozwiązań da nam impuls do dalszego rozwoju” – tłumaczył Dominik Kolorz, przewodniczący regionalnej Solidarności i przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Przedmiotem porozumienia jest realizacja propozycji programowych opracowanych przez zespół powołany przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego. Co istotne, spora część zapisów merytorycznych porozumienia, znalazła się we wcześniejszych dokumentach strategicznych regionu m.in. w inicjatywie strategicznej „Kierunek Śląskie 3.0”.

„Potrzebujemy impulsu z zewnątrz. Województwo śląskie wymaga uwagi i wsparcia w pokonywaniu problemów, które warto rozwiązywać ponad podziałami. Pracujemy nad rozwiązaniem tych najpilniejszych, także dzięki środkom unijnym, ale wierzę, że ten program będzie właśnie takim impulsem. Chcielibyśmy, by rząd uwzględnił w strategii rozwoju szereg zapisów, które nas bolą, niepokoją i od lat wymagają realizacji, czy to w przypadku infrastruktury drogowej, kolejowej, czy np. problemu niskiej emisji. Wszystkie rozmowy jakie prowadzimy mają taki cel, by rozwój regionu był projektowany przez przedstawicieli regionu” – mówił marszałek Wojciech Saługa.

Wśród głównych celów porozumienia wymienia się zadania związane z rewitalizacją, reindustrializacją i metropolizacją regionu. Sporo miejsca w dokumencie poświęcono kierunkom rozwoju, ale również konkretnym projektom np. związanym z rozwojem infrastruktury. Jednym z celów jest dokończenie budowy autostrad i dróg ekspresowych, czy wykreowanie alternatywnego wobec autostrady A4 korytarza prowadzenia ruchu na linii wchód-zachód w obrębie aglomeracji katowickiej. Wśród rekomendowanych inwestycji są m.in. realizacja Drogowej Trasy Średnicowej Wschód, czy modernizacja i przebudowa węzłów na najbardziej obciążonej drodze regionu DK94/86.

„Województwo Śląskie dysponuje obecnie najlepszą infrastrukturą i siecią połączeń drogowych. Nie mogę zapewnić, że podpisane tu porozumienie będzie załącznikiem do rządowej strategii, ale jestem optymistą i wierzę, że w perspektywie najbliższych kilku lat duża część jego zapisów będzie zrealizowana. Ten dokument ma wysoki poziom spójności ze strategią rządową i na pewno będziemy wspierać wartościowe inicjatywy gospodarcze w województwie śląskim” – stwierdził wicepremier Mateusz Morawiecki.

Dużo uwagi poświęcono transportowi szynowemu i priorytetowemu projektowi budowy linii kolejowej Katowice – Pyrzowice. Jako konieczną wskazuje się też modernizację linii Katowice-Kraków. Jak czytamy w dokumencie w zakresie transportu lotniczego niezbędny jest dalszy rozwój i rozbudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, a także rozwój lotnictwa biznesowego i sportowego czyli budowa i modernizacja lotnisk lokalnych.

W kontekście energetyki pojawia się propozycja modernizacji 18 istniejących bloków energetycznych 200 MW i budowy elektrowni opalanej węglem kamiennym o najwyższej sprawności energetycznej z blokiem energetycznym o mocy 1000 MW. W planach, wynikających z przewidywanego wzrostu zapotrzebowania na stal jest też utworzenie silnej grupy kapitałowej w postaci Śląskich Zakładów Hutniczych. Jej celem ma być dostarczenie w konkurencyjnych cenach nowoczesnych wyrobów stalowych na potrzeby przemysłu górniczego, energetycznego, czy zbrojeniowego.

Sam przemysł zbrojeniowy również doczekał się interesujących propozycji. Zgodnie z zapowiedziami, to właśnie w regionie może być produkowany polski czołg podstawowy IV generacji. Mowa jest również o opracowaniu i wykonaniu projektu wysoko mobilnego pojazdu ratowniczo-transportowego nowej generacji oraz o modernizacji ośrodka badawczo-szkoleniowego w Gliwicach.

Wśród rekomendacji związanych z metropolizacją wymienia się np. powstanie stref kultury i wiedzy, środowisk innowacyjnych i kreatywnych, które znalazły się już w ogłoszonej w grudniu ubiegłego roku inicjatywie strategicznej Kierunek Śląskie 3.0.

W skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego wchodzą przedstawiciele strony samorządowej z Marszałkiem Województwa Śląskiego, rządowej z Wojewodą Śląskim oraz przedstawiciele organizacji pracodawców i organizacji związkowych. Przewodniczącym rady jest Dominik Kolorz, szef regionalnej „Solidarności”.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak  fot. BP Tomasz Żak

Filmy