Rok Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
Zmiana na stanowisku przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach, podsumowanie podjętych przez ostatni rok działań oraz dyskusja na temat rządowych propozycji dotyczących „Programu dla Śląska” – to najważniejsze punkty posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

W spotkaniu wzięli udział m.in. Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego oraz Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski.

Wedle wcześniej ustalonego harmonogramu przewodnictwo nad Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego ma charakter rotacyjny. W pierwszym roku podjął się tego Dominik Kolorz, przewodniczący zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ. Dzisiaj dokonano zmiany warty i obowiązki przewodniczącego WRDS objął Marek Zychla, prezes Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych. Kolejnym przewodniczącym, na rok 2018, będzie marszałek województwa śląskiego, a na następne 12 miesięcy – wojewoda śląski.

„Dziękuję za ten rok wytężonej pracy. Ta polegała nie tylko na gaszeniu pożarów, ale także na podejmowaniu inicjatyw, jak chociażby prace nad Programem Zintegrowanego Rozwoju Województwa Śląskiego” – stwierdził Dominik Kolorz.

Dzisiejsze obrady poświęcono głównie analizie propozycji ustawowych dotyczących centralnej Rady Dialogu Społecznego oraz zapisów zawartych w przesłanym przez Ministerstwo Rozwoju dokumencie „Organizacja prac związanych z przygotowaniem Programu dla Śląska”. Ustalono, że wszystkie wątpliwości będą spisane w jedno stanowisko, które powinno trafić do konsultacji do wszystkich członków katowickiej WRDS na początku przyszłego tygodnia i wysłane do resortu.

WRDS w Katowicach przez rok działalności zorganizowała w sumie 45 posiedzeń. Przyjęto jednogłośnie 15 stanowisk problemowych. Podczas obrad gościli przedstawiciele rządu, m.in. wicepremier Mateusz Morawiecki, szefowa resortu edukacji Anna Zalewska czy minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego są tworzone na bazie przyjętej w ubiegłym roku ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. WRDS zastąpiły funkcjonujące niegdyś Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego. Rady są powoływane przez marszałków województw. W ich skład wchodzą również wojewodowie, przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych oraz organizacji zrzeszających pracodawców. Kadencja przewodniczącego Rady trwa jeden rok. Funkcję tę zgodnie z ustawą pełnią naprzemiennie przedstawiciele związków zawodowych i pracodawców. Prezydium WRDS tworzą przedstawiciele wszystkich organizacji zasiadających w Radzie.

Do zasadniczych kompetencji WRDS należy wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa, rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa oraz inicjowanie procesu legislacyjnego we współdziałaniu z Radą Dialogu Społecznego.

Kolejne posiedzenie WRDS w Katowicach zaplanowano na najbliższy poniedziałek. Tutaj tematem głównym ma być sytuacja w KWK Krupiński.

Załączniki
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach w 2016 roku [PDF 483,1kB]