Ruszyły prace zespołu problemowego WRDS

 Zdjęcie Zdjęcie
Zebrał się zespół problemowy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego ds. opracowania nowego Kontraktu dla Śląska

Celem zespołu jest opracowanie kompleksowego programu, który wyznaczałby kierunki rozwoju naszego regionu na najbliższe lata. W skład zespołu problemowego weszli przedstawiciele strony rządowej, samorządu województwa oraz partnerzy społeczni. Stronę rządową reprezentuje prof. Jan Wojtyła z katowickiego Uniwersytetu Ekonomicznego, stronę samorządową sekretarz województwa Aneta Moczkowska i doradca marszałka Jacek Brzezinka, stronę związkową reprezentują: prof. Tomasz Pietrzykowski z Uniwersytetu Śląskiego, prof. Tomasz Czakon z Uniwersytetu Śląskiego oraz dr inż. Sylwester Rajwa z Głównego Instytutu Górnictwa. Przez stronę pracodawców wskazani zostali: Stefan Dzienniak, prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, prof. Leszek Blacha z Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Marek Zychla, prezes Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych (Konfederacja Lewiatan).

Podczas inauguracyjnego spotkania zespołu marszałek Wojciech Saługa zaprezentował założenia przygotowanego przez Urząd Marszałkowski i zespół ekspertów programu „Kierunek Śląskie 3.0”. Podkreślił, że dokument ma charakter inicjatywy strategicznej, który ostatecznego kształtu nabierze po przeprowadzeniu debaty w całym regionie. W konsultacjach udział wezmą nie tylko eksperci, ale i mieszkańcy województwa. „Uznałem, że trzeba przygotować dokument, który wytyczy długofalowe cele i będzie pretekstem do szerokiego dialogu i namysłu nad przyszłością województwa. Zależy nam na tym, by dokument ten powstawał najbliżej ludzi, jak tylko to możliwe. Dlatego jako pierwsi w Polsce chcemy przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami całego województwa. Musimy reagować na zmiany, które już zachodzą i z którymi będziemy się mierzyć” – dodał marszałek Saługa. Szczegóły programu przedstawił profesor Andrzej Klasik, który wskazał pięć kluczowych obszarów tematycznych: aktywność przedsiębiorczą i innowacje na rzecz nowej gospodarki, rewitalizację przestrzeni miejskich i obszarów poprzemysłowych, infrastrukturę transportową, zieloną i nową energetykę, kompetencje zawodowe, aktywność obywatelską i innowacje społeczne, a także metropolizację aglomeracji górnośląskiej w powiązaniu z pozostałymi aglomeracjami województwa śląskiego.

Uczestnicy spotkania wskazali na tematy poruszone w programie „Kierunek Śląskie 3.0”, które ich zdaniem również powinny znaleźć się w mającym powstać kontrakcie dla województwa. Członkowie zespołu ustalili także wstępne zasady trybu pracy oraz założenia do mającego powstać dokumentu. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Dominik Kolorz zaproponował, by w lipcu WRDS mogła przedstawić stronie rządowej gotowe stanowisko, tak by rozwiązania w nim zawarte mogły znaleźć się w rządowym "Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju", nazywanym też planem Morawieckiego. „Wszyscy partnerzy społeczni w regionie oraz przedstawiciel strony rządowej w osobie pana wojewody, a także reprezentanci samorządu województwa są zgodni co do tego, że należy przygotować dokument, który pokaże kierunki i mechanizmy rozwoju województwa śląskiego zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej” – mówił po spotkaniu przewodniczący Kolorz.

Marszałek Wojciech Saługa również odniósł się do nowego Kontraktu dla Śląska. Zaznaczył, że powinny się w nim znaleźć konkretne problemy, w których rozwiązaniu potrzebna będzie pomoc ze strony rządu. Jako przykład wskazał konieczność rewitalizacji i reindustrializacji terenów poprzemysłowych. „Skala tego problemu w naszym regionie jest tak duża, że musi być rozwiązywany na szczeblu co najmniej rządowym. Mam nadzieję, że dokument który wypracuje zespół, skutecznie wesprze nasze starania w rozwiązaniu tej kwestii” – dodał marszałek Saługa.

Kolejne, robocze spotkanie zespołu odbędzie się 17 marca.