Stanowiska WRDS





Stanowisko nr 22/6/2017

W sprawie problemów funkcjonowania hutnictwa w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem problemu niekorzystnej dla konkurencyjności polskiego przemysłu energochłonnego struktury kosztów energii elektrycznej w Polsce



Stanowisko nr 20/4/2017

W sprawie koniecznych do wdrożenia działań mających realnie wzmocnić przyjętą przez Samorząd Województwa uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw


Stanowisko nr 19/3/2017

W sprawie działań zmierzających do znacznego ograniczenia zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a tym samym spowodowanie zagrożenia z zakresu zdrowia publicznego


Stanowisko nr 18/2/2017

W sprawie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Stanowisko nr 17/1/2017

W sprawie inicjatywy połączenia SP ZOZ Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego w Chorzowie z Zespołem Szpitali Miejskich w Chorzowie




Stanowisko nr 14/14/2016

W sprawie zwiększenia środków finansowych z rezerwy budżetowej na rewitalizację w Sosnowcu dzielnicy Kazimierz Górniczy po zamknięciu kopalni „Kazimierz- Juliusz”






Stanowisko nr 8/8/2016

W sprawie nieuzasadnionego różnicowania niektórych pracowników samorządowych w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych


Stanowisko nr 6/6/2016

W sprawie problemów funkcjonowania firm i instytucji z otoczenia górnictwa węgla kamiennego oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji konkurencyjnej tej grupy przedsiębiorców



Stanowisko nr 3/3/2016

W sprawie konieczności zwiększenia środków finansowych, w ramach dotacji celowej, na funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

Stanowisko nr 2/2/2016

W sprawie problemów funkcjonowania przedsiębiorstw energochłonnych w aspekcie kosztów energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sektora hutniczego


Stanowisko nr 1/1/2016

w sprawie problemów funkcjonowania hutnictwa stali oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji konkurencyjnej sektora stalowego