Obradował "Zespół problemowy ds. Ochrony Zdrowia"

 Posiedzenie "Zespołu problemowego ds. Ochrony Zdrowia". fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie "Zespołu problemowego ds. Ochrony Zdrowia". fot. Tomasz Żak / UMWS
Na pierwszym posiedzeniu wybrano przewodnicząca zespołu

Zespół zebrał się odrębnie na pierwszym posiedzeniu od 2021 r., kiedy jego członkowie uczestniczyli jedynie w obradach plenarnych WRDS dotyczących spraw z zakresu ochrony zdrowia.

Posiedzenie zwołał i prowadził Przewodniczący WRDS Jarosław Wieczorek do chwili wyboru Przewodniczącego Zespołu. Funkcję tę objęła Iwona Borchulska, Przewodnicząca Regionu Śląsk Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych, wchodząca w skład WRDS w Katowicach z ramienia Forum Związków Zawodowych.

Pierwszym bieżącym celem, jaki Zespół sobie postawił, jest przygotowanie posiedzenia plenarnego WRDS, dotyczącego skutków funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w związku realizacją ustawowych zapisów dotyczących podwyżek wynagrodzeń pracowników.

Do zadań Zespołu należy:

 • analiza sytuacji funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie śląskim;
 • diagnoza najważniejszych problemów w ochronie zdrowia;
 • wypracowanie rekomendacji w stosunku do systemu ochrony zdrowia;
 • wykonywanie zadań powierzonych przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego w Katowicach.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Posiedzenie "Zespołu problemowego ds. Ochrony Zdrowia". fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie "Zespołu problemowego ds. Ochrony Zdrowia". fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie "Zespołu problemowego ds. Ochrony Zdrowia". fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie "Zespołu problemowego ds. Ochrony Zdrowia". fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie "Zespołu problemowego ds. Ochrony Zdrowia". fot. Tomasz Żak / UMWS