Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach (WRDS) oraz innych osób uczestniczących w pracach WRDS

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust 1. i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej „RODO”) informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Śląskiego, z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: wrds@slaskie.pl, kancelaria@slaskie.pl strona internetowa: dialog.slaskie.pl oraz bip.slaskie.pl.

2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres email: daneosobowe@slaskie.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. zapewnienie funkcjonowania oraz obsługi WRDS, w ramach wykonywania jej ustawowych kompetencji,
  2. informowanie o działalności WRDS, w tym celu może nastąpić rozpowszechnienie wizerunku osób uczestniczących w pracach WRDS,
  3. archiwizacja dokumentacji tworzącej akta spraw.

Podstawami przetwarzania danych osobowych są: realizacja obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. j RODO) lub realizacja zadań publicznych (art. 6 ust. 1 lit. e, art. 9 ust. 2 lit. g RODO). Te obowiązki lub zadania administratorów wynikają z następujących przepisów prawa:

  • ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (rozdział 4),
  • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (w szczególności art. 6). 4. Następujące dane osobowe będą pochodzić kandydatów i członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz zespołów WRDS; ekspertów zgłoszonych do prac WRDS przez członków Rady lub organizacje wchodzące w skład WRDS; gości uczestniczących w spotkaniach WRDS i Zespołów WRDS: nazwiska i imiona, adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail, reprezentowana organizacja lub podmiot, przynależność związkowa. Informujemy, że z posiedzeń WRDS, Prezydium WRDS, zespołów WRDS oraz spotkań organizowanych w ramach WRDS sporządzany będzie zapis dźwiękowy służący do sporządzenia protokołu. Powstawać będzie także dokumentacja fotograficzna lub video w celach informacyjnych.

5. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (minister właściwy ds. pracy, Rada Dialogu Społecznego, związki zawodowe i organizacje wchodzące i niewchodzące w skład WRDS), osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w przypadku korespondencji papierowej, operatorowi platformy do komunikacji elektronicznej w przypadku komunikacji elektronicznej, podmiotom realizującym archiwizację oraz zapewniającym obsługę teleinformatyczną na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą publikowane lub ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją.

6. Pani/Pana dane osobowe w zakresie w jakim tworzą akta spraw będą przechowywane przez okres 25 lat od wytworzenia dokumentacji. Po upływie tego okresy akta sprawy zostaną przekazane do Archiwum Państwowego.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust. 3 rozporządzenia) lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w zakresie przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

8. W zakresie niezbędnym do udziału w pracach WRDS, Prezydium WRDS, Zespołach WRDS oraz spotkaniach organizowanych w ramach WRDS są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Informacje dotyczące rozpowszechniania wizerunku

W czasie posiedzeń WRDS, Prezydium WRDS, zespołów WRDS oraz spotkań organizowanych w ramach WRDS będzie powstawać dokumentacja fotograficzna lub video w celach informacyjnych.

Udział w tych wydarzeniach oznacza wyrażenie nieodpłatnego zezwolenia Województwu Śląskiemu na rozpowszechnianie (zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) wizerunku zawartego w ww. materiałach.

Rozpowszechnianie będzie miało miejsce w celu informowania o działaniach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach, za pośrednictwem:

  1. stron www: slaskie.pl, dialog.slaskie.pl,
  2. kanałów społecznościowych Województwa Śląskiego
  3. publikacji w folderach w formie drukowanej, jak i elektronicznej informujących o dialogu społecznym i jego instytucjach.

Niniejsze zezwolenie jest nieograniczone czasowo i terytorialnie.

W przypadku braku zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku prosimy o kontakt z Biurem WRDS: wrds@slaskie.pl