Misja dobrej woli

Misja dobrej woli, to instrument dialogu społecznego służący rozwiązywaniu, istotnych dla zachowania pokoju społecznego, spraw społecznych lub gospodarczych, powodujących konflikty między pracodawcami i pracownikami.

Podstawa prawna: art. 45 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Tryb postępowania:

  • WRDS na uzasadniony wniosek wyraża opinię lub podejmuje uchwałę o konieczności wyznaczenia osoby z misją dobrej woli. W szczególnych przypadkach, gdy wymaga tego interes społeczny, przewodniczący WRDS może samodzielne zdecydować o konieczności wyznaczenia osoby z misją dobrej woli;
  • Przewodniczący WRDS występuje z wnioskiem do ministra właściwego ds. pracy o wyznaczenie osoby z misją dobrej woli.

Osoba z misją dobrej woli:

  • osoba z listy mediatorów, o której mowa w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych;
  • pomaga stronom, których konflikt dotyczy, w jego rozwiązaniu.

Koszty: osobie z misją dobrej woli na przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot poniesionych przez nią kosztów przejazdu i zakwaterowania określone w umowie zawartej przez tą osobę z wojewodą. Wynagrodzenie to nie może być wyższe od wynagrodzenia przewidzianego dla mediatorów z listy mediatorów, określonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Wynagrodzenie i koszty, o których mowa wyżej, finansowane są w drodze dotacji celowej przekazywanej przez wojewodę marszałkowi województwa.