Jan Klimek

Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

(kadencja 11.01.2021 – 10.01.2022)

Prof. dr hab. Jan Klimek – ekonomista, wykładowca, przedsiębiorca, rzemieślnik oraz polityk. Organizator i uczestnik spotkań naukowych, poświęconych małej i średniej przedsiębiorczości. Od zawsze prowadzi intensywne kontakty z praktyką gospodarczą. Pełni funkcję Prezesa Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, a także Wiceprezesa Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pełni funkcję Dyrektora Instytutu Przedsiębiorstwa oraz jest pomysłodawcą i Kierownikiem Zakładu Przedsiębiorstwa Rodzinnego w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Aktywny doradca zarówno na rynku krajowym/regionalnym jak i zagranicą. Współtworzył i kierował polsko-szwajcarskim projektem wspierania przedsiębiorczości w Polsce. Pełni funkcje doradcze w wielu instytucjach oraz podmiotach o charakterze publicznym. Jest Członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli a także Członkiem Rady Dialogu Społecznego - jako przewodniczący zespołu ds. funduszy europejskich oraz Członkiem Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego XII kadencji.

Autor licznych publikacji z zakresu etyki, rozwoju przedsiębiorczości i doskonalenia zarządzania w sektorze MSP oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Wśród jego prac wyróżnić można m.in. „Hermeneutykę przedsiębiorczości”, „Ekonomiczne wyzwania XXI wieku”, „Doskonalenie efektywności małych i średnich przedsiębiorstw”, „W rodzinnej firmie. Powstanie, rozwój, zagrożenia i szanse”, „Inteligentny rozwój firmy rodzinnej a współczesne wartości”.

W zakresie działalności naukowej za książki pt.: „Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce”, „Globalna transformacja biznesu i społeczeństwa”, „Strategia MŚP. Przedsiębiorczość – Konkurencyjność – Rozwój” oraz za monografię pt. „Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań” został uhonorowany Nagrodą Rektora SGH w Warszawie.

Wielokrotnie nagradzany również za działalność i aktywność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju kraju.