Przedsiębiorstwa energochłonne potrzebują wsparcia

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak

Blisko dwa lata temu Rada Dialogu Społecznego przyjęła uchwałę w sprawie niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę konkurencyjności sektora stalowego. Niestety, od tego czasu niewiele się w tej mierze zmieniło

Idea przyjęcia w kwietniu 2016 r. specjalnej uchwały była prosta: sytuacja gospodarcza jasno wskazywała i nadal jednoznacznie wskazuje na konieczność takich rozwiązań legislacyjnych, które miały by szansę poprawić międzynarodową konkurencyjność polskich przedsiębiorstw energochłonnych. Co spotkało się z pełnym poparciem zwłaszcza reprezentantów przemysłu metalurgicznego. Poparły taką inicjatywę Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego w Katowicach, Kielcach, Krakowie i Opolu. Niestety, jak na razie ta aktywność nie spowodowała akcentowanych zmian.

Dzisiaj poświęcono tej tematyce kolejne posiedzenie WRDS w Katowicach.

„Mijają kolejne miesiące a my dalej nie wiemy, jak będzie wyglądał polski rynek mocy, czy jak będzie skonstruowany system rekompensat dla polskich przedsiębiorców” – ubolewał Dominik Kolorz, przewodniczący zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarności”.

„Zdecydowanie musimy wrócić do tematu i ponownie starać się zwrócić uwagę rządu na problemy, które cały czas nie są rozwiązane, a które kładą się cieniem na polskiej gospodarce” – wtórował mu Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego, który obecnie też przewodniczy WRDS w Katowicach.

„Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach z ogromnym zaniepokojeniem zwraca uwagę, że od czasu przyjęcia Uchwały RDS w 2016 r. konkurencyjność kosztowa w zakresie energii elektrycznej nie dość, że nie uległa poprawie (ze względu na brak wdrożenia przez prawodawcę najważniejszych postulatów z Uchwały RDS), to jeszcze konkurencyjność ta narażona została na dalsze pogorszenie” – czytamy w przyjętym dzisiaj (12.03) stanowisku Wojewódzkiej rady Dialogu Społecznego w Katowicach.

Z wagi podnoszonych dzisiaj argumentów wynika, że przesłanki do takiego a nie innego stanowiska WRDS są jak najbardziej poważne i zasadne. Bezsprzecznie naszym przedsiębiorstwom energochłonnym nie pomaga brak zmian w prawie – w kierunku wskazanym przez Radę Dialogu Społecznego, wypracowanego na podstawie wielu rozmów i wielostronnych debat.

Nie bez znaczenia jest także fakt, ze w sąsiadujących z Polską krajach spadły hurtowe ceny energii elektrycznej, co dodatkowo pogłębiło ich przewagę w tym względzie nad naszym krajem. Na złą ocenę dzisiejszej sytuacji polskich przedsiębiorstw energochłonnych wpływ ma także inicjatywę polskiego rządu w sprawie obniżenia kosztów regulacyjnych. W nowych regulacjach (rozporządzenie Ministra Energii, które weszło w życie 1 stycznia 2018 r.) zachowano ulgę od opłaty jakościowej w znanym od lat i nieprzystającym do obecnej rzeczywistości kształcie. Co gorsza: w związku z rządową rekonstrukcją swój żywot zakończył – jeszcze zanim zdążył przedstawić efekt swoich prac - Zespół do spraw Przemysłów Energochłonnych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak