Spotkało się prezydium WRDS

Czerwcowe posiedzenie prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach poświęcono kwestiom ochrony zdrowia

Na wniosek związków zawodowych funkcjonujących w Górnośląskim Centrum Medycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Ochojcu prezydium WRDS podjęło tematykę cesji kontraktu i przeniesienia Oddziału Onkologicznego wraz z Poradnią Onkologiczną właśnie z Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach Ochojcu do Uniwersyteckiego Centrum Medycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Ceglanej w Katowicach.

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy obydwu placówek – Klaudia Rogowska oraz Ireneusz Ryszkiel wraz z ich zastępcami do spraw medycznych, a także przedstawiciele związków zawodowych.

Strony przedstawiły swoje stanowiska i wymieniły argumenty. Dyrektorzy szpitali podali powody decyzji przeniesienia oddziału oraz poradni wraz z personelem, wyjaśniając je w znacznej mierze koniecznością nadążania za zmianami w organizacji sytemu ochrony zdrowia. Podkreślali przy tym, że tego rodzaju działania  nie stanowią zagrożenia dla dobra pacjentów, a inne umiejscowienie oddziału nie wpłynie na pogorszenie komfortu ich leczenia.

Stronę związkową z kolei niepokoił pośpiech podejmowanych działań (Oddział Onkologiczny w nowych strukturach ma zacząć funkcjonować od 1 lipca br.) oraz obawa o utratę wieloletniego wysiłku pracowników i zespołu tworzących zarówno oddział, jak i poradnię onkologiczną, a także możliwość rozbicia zespołu doświadczonych pracowników. Przedstawiciele związków zawodowych obawiają się także pogorszenia komfortu pacjentów, ze względu na uwarunkowania techniczno-organizacyjne.

Prezydium WRDS powróciło również do, zgłoszonej 4 czerwca br. podczas obrad plenarnych Rady, inicjatywy podjęcia przez WRDS mediacji pomiędzy NFZ a szpitalami, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie, pozostającymi w sporze sądowym dotyczącym ustalenia wysokości środków finansowych z tytułu realizacji ponadkontraktowych procedur medycznych
w okresie pierwszych 3 kwartałów 2017 roku, czyli tzw. nadwykonań. Są to: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Szpital Specjalistyczny w Chorzowie oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Prezydium WRDS wyznaczyło reprezentantów Rady do udziału w stosownych rozmowach z Narodowym Funduszem Zdrowia w tej sprawie.