Stanowisko 13/2/2023

W sprawie nowelizacji ustawy z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku

Stanowisko 13/2/2023

stron pracowników, pracodawców oraz strony samorządowej
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach
z dnia 16 lutego 2023 r.

w sprawie

nowelizacji ustawy z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku

Mając na uwadze znaczący wpływ wzrostu cen energii elektrycznej na kształtowanie cen wody produkowanej przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA, strony pracowników, pracodawców oraz strona samorządowa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach wnioskują o zmianę zapisów Ustawy z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, w taki sposób, aby Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów kwalifikowało się do obiorców energii, którzy mogą korzystać z praw wprowadzonych przedmiotową ustawą.

Wsparcie tak newralgicznego podmiotu w postaci zaliczenia go do katalogu odbiorców uprawnionych do stosowania maksymalnych cen za energię elektryczną jest ważne dla funkcjonowania gospodarki regionu oraz jednostek samorządu terytorialnego. Bez wątpienia przyczyniłoby się również do wsparcia budżetów gospodarstw domowych ogromnej liczby mieszkańców województwa śląskiego.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA jest producentem i hurtowym dostawcą wody przeznaczonej do spożycia. Spółka sprzedaje i dostarcza wodę na potrzeby przedsiębiorstw wodociągowych, które rozprowadzają ją na terenie miast regionu górnośląskiego i dystrybuują do odbiorców indywidualnych. Spółka – zgodnie ze Statutem – zajmuje się hurtową produkcją wody oraz prowadzi działalność w zakresie zadań własnych samorządu województwa. Nie zajmuje się natomiast zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: „u.s.g.”) oraz ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a to tego rodzaju podmioty uwzględnia Ustawa z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, zwana dalej Ustawą. Stosownie bowiem do treści art. 7 ust. 1 pkt 3 u.s.g. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy – zadania własne obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe SA nie wykonuje zadań własnych gminy. Analiza brzmienia Ustawy oraz zamieszczonych w niej definicji odbiorców energii elektrycznej, którzy na jej podstawie mogą skorzystać z maksymalnych stawek za energię elektryczną, z uwzględnieniem dyrektyw wykładni językowej, wskazuje, że Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA nie podlega jej postanowieniom.

W art. 2 pkt 2 lit. d tiret drugie Ustawy znalazło się bowiem sformułowanie użyte bezpośrednio w treści art. 7 ust. 1 pkt 3 u.s.g. określające, że maksymalne stawki za energię elektryczną obejmować będą działalność przedsiębiorstw realizujących usługi na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną w celu realizacji zadań własnych w zakresie „wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych”, czego Spółka nie realizuje.

Konfrontacja przedmiotu statutowej działalności Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA z zawartą w Ustawie definicją odbiorcy wskazuje, że Spółka jest wykluczona z kręgu podmiotów zakwalifikowanych na mocy Ustawy jako odbiorców uprawnionych do korzystania z preferencyjnych stawek za energię elektryczną. Stosowna nowelizacja Ustawy z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, mogłaby zmienić ten stan rzeczy, co postulują strony Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach podejmujące niniejsze stanowisko. Strony pracowników, pracodawców i strona samorządowa Rady proponują zmianę przedmiotowej ustawy przez:

  1. modyfikację art. 2 pkt 2 lit. d) tiret drugie Ustawy, poprzez jego zmianę i wskazanie, iż odbiorcą uprawnionym jest jednostka samorządu terytorialnego lub podmiot świadczący na rzecz tej jednostki usługi, w tym samorządowy zakład budżetowy, samorządowa jednostka budżetowa oraz spółki, o których mowa w art. 9 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679), w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby wykonywania zadań zleconych i zadań własnych, w tym usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, z zakresu:
    • „ – wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, ochrony środowiska, prowadzenia gospodarki wodnej, a w szczególności zarządzania i utrzymywania zbiorników wodnych, produkcji i dystrybucji wody pitnej, budowy i utrzymywania infrastruktury wodociągowej o zasięgu województwa” oraz
  2.  dodanie kolejnego tiretu do art. 2 pkt 2 lit. e) Ustawy, przez wskazanie, iż odbiorcą uprawnionym jest także podmiot będący:
    • „ – spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką akcyjną, w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 poz. 1467) w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu prowadzenia gospodarki wodnej, a w szczególności zarządzania i utrzymywania zbiorników wodnych, produkcji i dystrybucji wody pitnej, budowy i utrzymywania infrastruktury wodociągowej o zasięgu województwa”.

Strony pracowników, pracodawców oraz strona samorządowa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach wnioskują o nowelizację Ustawy z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, w taki sposób, by uwzględniała ona swymi postanowieniami Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe SA. Cena energii elektrycznej, stanowi jeden z podstawowych parametrów określających cenę wody. Objęcie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego SA gwarancjami maksymalnych stawek za energię elektryczną pozwoli na dokonanie przez Spółkę rekalkulacji ceny wody, co jednocześnie umożliwi jej obniżenie dla mieszkańców regionu.

Stanowisko
podjęte przez strony pracowników, pracodawców i stronę samorządową
WRDS w Katowicach

Przewodniczący
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

Jarosław Wieczorek

Załączniki
Stanowisko 13/2/2023 [PDF 174,5kB]