Stanowisko nr 6/2/2022

W sprawie utworzenia ministerstwa właściwego do spraw transformacji energetycznej w Polsce

Stanowisko nr 6/2/2022

stron pracowników, pracodawców oraz strony samorządowej
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach
z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie
utworzenia ministerstwa właściwego do spraw transformacji energetycznej w Polsce

Strony pracowników, pracodawców oraz strona samorządowa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach zwraca się do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej o utworzenie odrębnego ministerstwa, którego zasadniczym zadaniem będzie prowadzenie i nadzorowanie transformacji energetycznej w Polsce. W ocenie stron pracowników, pracodawców i strony samorządowej WRDS w Katowicach powstanie takiego ministerstwa jest warunkiem niezbędnym, aby prawidłowo, sprawnie i skutecznie przeprowadzić transformację. Obecne rozdrobnienie ośrodków decyzyjnych w tym obszarze na kilka ministerstw zaburza efektywność działania, rodzi spory kompetencyjne, osłabia nadzór, rozmywa odpowiedzialność za podejmowane decyzje i opóźnia, a czasami wręcz uniemożliwia osiągnięcie zakładanych celów.

Obecna sytuacja polityczno-gospodarcza w Europie, a w szczególności skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę, dobitnie przypomniały, że fundamentalnym zadaniem każdego państwa jest dbałość o sektor paliwowo-energetyczny, o własne źródła energii, bo od tego zależy stabilność gospodarki i bezpieczeństwo obywateli. Trwający właśnie proces notyfikacyjny związany z „Umową społeczną dotyczącą transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego”, kwestie legislacyjne związane z wprowadzeniem w życie zapisów tego dokumentu i nadzorem nad ich realizacją są zadaniem priorytetowym nie tylko dla gospodarki województwa śląskiego, ale dla całego kraju. Rozłożony na kilkadziesiąt lat proces transformacyjny nie może pozostać zbiorem pojedynczych zadań dla poszczególnych ministerstw. To wspólne przedsięwzięcie strony rządowej, społecznej i samorządowej musi być objęte ścisłym nadzorem, jasnym podziałem kompetencyjnym i mieć nadany najwyższy priorytet ze względu na kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego naszego państwa.

Strony pracowników, pracodawców oraz strona samorządowa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach zwracają się o jak najszybsze utworzenie Ministerstwa Transformacji Energetycznej. W naszej ocenie powołanie tego ministerstwa przyczyni się do racjonalnej i efektywnej współpracy przy realizacji zapisów „Umowy społecznej” w praktyce.

W imieniu
stron pracowników, pracodawców i strony samorządowej
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

Przewodniczący
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach
Jakub Chełstowski

Załączniki
Stanowisko nr 6/2/2022 [PDF 109,3kB]