Uchwała nr 11/1/2017

W sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

UCHWAŁA Nr 11/1/2017
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach
z dnia 13 stycznia 2017 r.
w sprawie
zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

Na podstawie art. 49 ust. 4 i 5 w związku z art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1240), zwanej dalej „ustawą”, uchwala się, co następuje:

§1.

Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach na kadencję od 11 stycznia 2017 r. do 10 stycznia 2018 r. wybrany został pan Marek Zychla, prezes Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych – Konfederacja Lewiatan.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od 11 stycznia 2017 r.