Uchwała nr 12/2/2017

W sprawie powołania zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego

UCHWAŁA Nr 12/2/2017
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach
z dnia 13 stycznia 2017 r.
w sprawie
powołania zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego

Na podstawie § 17 Regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach uchwala się, co następuje:

§1

Powołuje się Zespół problemowy ds. rozwoju dialogu społecznego.

§2

Do zadań Zespołu należy wypracowanie, wspólnej dla stron, propozycji zmian w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego w odniesieniu do regionalnego dialogu społecznego.

§3

W skład zespołu wchodzą: po jednym przedstawicielu wskazanym przez każdą ze stron oraz organizacji wchodzących w skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach.

§4

Sposób funkcjonowania Zespołu określony zostanie na pierwszym posiedzeniu Zespołu.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki
Uchwała nr 12/2/2017 do pobrania [PDF 851,9kB]