Uchwała nr 17/3/2018

W sprawie wyznaczenia przedstawiciela Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach do składu Komitetu Sterującego „Programu dla Śląska”
UCHWAŁA Nr 17/3/2018
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach
z dnia 12 marca 2018 r.
 
w sprawie
wyznaczenia przedstawiciela Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach do składu Komitetu Sterującego „Programu dla Śląska”  

Na podstawie art. 50 ust. 5 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 roku poz. 1240 z późn. zm.)  uchwala się,  co następuje:

§1

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach jako przedstawiciela Rady w Komitecie Sterującym „Programu dla Śląska” wskazuje pana Marka Zychlę.  

§2

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  w Katowicach.  

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
          
      
Wojciech Saługa
Przewodniczący WRDS w Katowicach
Załączniki
Uchwała nr 17/3/2018 [PDF 254,2kB]