Uchwała Nr 3/3/2016

W sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

UCHWAŁA Nr 3/3/2016
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach
z dnia 11 stycznia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

Na podstawie art. 49 ust. 4 i 5 w związku z art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1240), zwanej dalej „ustawą”, uchwala się, co następuje:
§ 1.

Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach na pierwszą, roczną, kadencję wybrany został pan Dominik Kolorz, przewodniczący zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki
Uchwała Nr 3/3/2016 [PDF 223,4kB]