Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego (WRDS)

Podstawa prawna: Ustawa z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (weszła w życie 11 września 2015 roku)

Powołanie: Fakultatywnie na wniosek partnerów społecznych – związków zawodowych i pracodawców

Organ powołujący: Marszałek Województwa

Umiejscowienie: Urząd Marszałkowski

Obsługa Rady: biuro WRDS w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Poprzedniczka: Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego (od 2002 do 2015 roku) – zadanie wojewody

Przedmiot działania WRDS:

  • prowadzi dialog w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności gospodarki i spójności społecznej w województwie śląskim.
  • działa na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych w województwie śląskim, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia w drodze prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej i samorządowej

Kompetencje WRDS:

  • Wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach:
    • objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa
    • przekazanych przez Radę Dialogu Społecznego
  • Rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, jeżeli uzna sprawy te za istotne dla zachowania pokoju społecznego
  • Opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców
  • Inicjowanie procesu legislacyjnego we współdziałaniu z Radą Dialogu Społecznego