WRDS o sposobie ustalania wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych

 Posiedzenie WRDS. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, pełniący w tym roku funkcję Przewodniczącego WRDS, na wniosek przedstawicieli Forum Związków Zawodowych zwołał posiedzenie plenarne Rady w sprawie sposobu ustalania wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych

Debatowano o sposobie realizacji nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Rzecz dotyczyła zwłaszcza personelu pielęgniarskiego i położniczego, ponieważ właśnie wobec tej grupy zawodowej pojawiły się największe rozbieżności w wysokości ustalenia wynagrodzenia, ale i wątpliwości związane z interpretacją zapisów ustawy.

W spotkaniu uczestniczył Piotr Nowak, Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektorzy szpitali wojewódzkich oraz powiatowych, a także przedstawiciele związków zawodowych.

Podczas dyskusji zwracano uwagę na potrzebę nowelizacji stosownych aktów prawnych, w tym przede wszystkim wyżej wymienionej ustawy, tak by jej zapisy w sposób niebudzący wątpliwości i niegenerujący rozbieżnych interpretacji stanowiły o kwalifikacjach pracowników medycznych uprawniających do zastosowania właściwego współczynnika wynagrodzenia zasadniczego.

Obecni na spotkaniu dyrektorzy szpitali zwracali również uwagę, że dezorientację w tej materii wprowadza również zmiana sposobu przekazywania środków na wynagrodzenia. W okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. środki przekazywane przez NFZ przeznaczone na płace personelu pielęgniarskiego i położniczego były przekazywane w sposób dedykowany na każdego pracownika, imiennie wskazanego przez zarządzających podmiotami leczniczymi, m.in. na podstawie posiadanego wykształcenia pracownika. Były to środki stanowiące odrębną pulę i niewchodzące w skład wyceny za realizowane świadczenie medyczne. Natomiast od 1 lipca br. zmienił się sposób przekazywania owych środków, polegający na wzroście wyceny realizowanych świadczeń medycznych.

Podczas spotkania pojawił się także apel przedstawicieli związków zawodowych o uwzględnienie i sprecyzowanie zasad podwyższenia wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w podmiotach leczniczych niewykonujących zawodu medycznego, klasyfikowanych jako pracownicy administracji, techniczni i ekonomiczni oraz pracownicy gospodarczy.

Podsumowując obrady Przewodniczący WRDS Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego zaproponował podjęcie prac w ramach Rady nad stanowiskiem w sprawie realizacji podwyżek wynagrodzeń zasadniczych w związku z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Posiedzenie WRDS. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Andrzej Grygiel / UMWS