Zarządzenia w sprawie utworzenia WRDS w Katowicach

Zarządzenia nr 00081/2015
Marszałka Województwa Śląskiego
z dnia 17 grudnia 2015 roku
w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego z 24 lipca 2015 r. (Dz. U. z 2015., poz.1240), na wspólny wniosek NSZZ Solidarność, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, Związku Rzemiosła Polskiego, Pracodawców RP, Konfederacji Lewiatan, Business Centre Club

§ 1

Tworzy się Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego w Katowicach, zwaną dalej „WRDS”.

§ 2

Przedmiot działania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego określa ustawa z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015., poz.1240), zwana dalej „Ustawą”.

§ 3

 1. W skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego wchodzą:
  1. Marszałek Województwa Śląskiego oraz dwie wskazane przez niego osoby spośród przedstawicieli innych jednostek samorządu terytorialnego albo organizacji zrzeszających samorządy – jako przedstawiciele strony samorządowej;
  2. przedstawiciele organizacji, o których mowa w art. 23 ust. Ustawy – jako przedstawiciele strony pracowników;
  3. przedstawiciele organizacji, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy – jako przedstawiciele strony pracodawców;
  4. Wojewoda Śląski oraz dwie wskazane przez niego osoby – jako przedstawiciele strony rządowej.
 2. Liczbę przedstawicieli każdej z organizacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wchodzących w skład WRDS ustalają wspólnie strony pracowników i strony pracodawców w drodze uchwały.
 3. Członków WRDS powołuje i odwołuje Marszałek Województwa Śląskiego, na wniosek organizacji i instytucji, o których mowa w ust. 1.

§ 4

Szczegółowy tryb działania WRDS określa regulamin, przyjęty przez WRDS.

§ 5

Obsługę WRDS zapewnia Referat Dialogu w Gabinecie Marszałka Województwa Śląskiego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki
Zarządzenia do pobrania (pdf) [PDF 245,0kB]