Nowy rok zainaugurowany ochroną zdrowia

 fot. UMWS fot. UMWS
Posiedzenia Zespołu problemowego WRDS

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach działalność w nowym roku rozpoczęła od posiedzenia Zespołu problemowego WRDS do spraw ochrony zdrowia. Zespół funkcjonujący od sierpnia ubr. pod przewodnictwem Iwony Borchulskiej, reprezentującej w WRDS Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Regionu Śląskiego, postawił sobie za cel definiowanie wyzwań dla systemu ochrony zdrowia, zwłaszcza na terenie województwa, oraz poszukiwanie dla nich optymalnych rozwiązań. Gremium w pierwszej kolejności skupiło się skutkach finansowych, prawnych i społecznych wywołanych wzrostem najniższego wynagrodzenia wprowadzonego ustawą z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany ustawy o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

W toku prac zgromadzono dane finansowe z 80 jednostek z terenu województwa śląskiego, a na posiedzenie 16 stycznia dodatkowo zaproszono  przedstawicieli dyrekcji szpitali różnych kategorii i o różnej strukturze własnościowej, jako praktyków reprezentujących pracodawców samodzielnych publicznych podmiotów leczniczych. Ich udział stanowił cenny wkład do dyskusji nad sformułowaniem właściwych wniosków do zmiany ustawy.

Wypracowane przez Zespół wnioski przedstawione zostaną na posiedzeniu plenarnym członkom WRDS i po głosowaniu, w formie stanowiska skierowane m.in.: do sejmu, rządu oraz działającej na szczeblu centralnym Rady Dialogu Społecznego.

WRDS w Katowicach omawianą tematyką zajmuje się nie pierwszy raz. W grudniu 2022 roku po posiedzeniu plenarnym Rada podjęła stanowisko stron pracowników, pracodawców i strony samorządowej w sprawie realizacji podwyżek wynagrodzeń zasadniczych w związku z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Problem dotychczas nie został jednak rozwiązany.