Ochrona środowiska w dyskusji WRDS

 fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik
W gmachu Województwa i Sejmu Śląskiego z udziałem Jakuba Chełstowskiego, marszałka województwa śląskiego miały miejsce obrady plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach (WRDS), poprzedzone spotkaniem Prezydium WRDS.

Posiedzenie WRDS poświęcone było zagadnieniom z obszaru ochrony środowiska i obejmowało dwa bloki tematyczne dotyczące zagadnień niskiej emisji w województwie śląskim oraz gospodarki o obiegu zamkniętym surowcami oraz odpadami.

W pierwszej części spotkania koncentrowano się na zagadnieniach związanych ze zjawiskiem niskiej emisji, a także omawiano wynikające z niego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców. Przede wszystkim jednak dyskutowano nad systemowymi rozwiązaniami antysmogowymi ograniczającymi to niekorzystne zjawisko oraz rozważano możliwości modyfikacji programu Czyste Powietrze zwiększające jego dostępność i rozszerzające jego zasięg.

Tematem wiodącym drugiej części obrad WRDS była gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), zakładającą efektywne wykorzystanie surowców, w tym poprawę potencjału wytwarzanych odpadów w zakresie możliwości ich recyklingu i przygotowania do ponownego użycia. Przedstawiciele strony pracodawców WRDS prezentowali gospodarkę cyrkularną jako szansę dla długofalowego, stabilnego i zrównoważonego rozwoju hutnictwa w Polsce. Podkreślali zwłaszcza perspektywę odpowiedniego wdrożenia europejskich założeń GOZ do polskiego porządku prawnego, tak aby słuszna idea gospodarki cyrkularnej stymulowała sytuację gospodarczą w regionie i kraju.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach, ze względu na wagę omawianych kwestii uznała za właściwe ich kontynuację na kolejnym posiedzeniu plenarnym Rady w celu wypracowania propozycji odnoszących się zarówno do możliwości modyfikacji programu Czyste Powietrze, jak i propozycji rozwiązań dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym. Ustalono powołanie zespołu składającego się z przedstawicieli wszystkich stron WRDS, którego zadaniem będzie wypracowanie projektu stanowiska WRDS w Katowicach w sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym.

W skład WRDS wchodzą przedstawiciele stron samorządowej, rządowej, pracowników oraz pracodawców. Przewodniczącym WRDS w Katowicach w 2019 r. jest Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik
Zobacz również