Prezydium WRDS o Instytucie Medycyny Pracy w Sosnowcu

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak

Sytuacja Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu oraz plany pracy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zdominowały obrady Prezydium WRDS.

Z udziałem Jakuba Chełstowskiego, marszałka województwa śląskiego, pod przewodnictwem wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka 4 kwietnia 2019 r. obradowało Prezydium WRDS.

W pierwszej części spotkania omawiano sytuację Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. Dyrektor Instytutu Renata Złotkowska zrelacjonowała bieżące funkcjonowanie placówki oraz jej status finansowy. W grudniu 2018 r. Instytut utracił płynności finansową a od stycznia 2019 r. wszystkie jego konta są zablokowane. Ubiegły rok zakończył się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 3 mln zł, ogólne zobowiązania zaś sięgają 7,6 mln zł. Podkreślano istotną rolę Instytutu dla mieszkańców województwa, zwłaszcza w aspekcie leczniczym oraz orzeczniczym. Rozważając potencjalne możliwości jego dalszego funkcjonowania zwracano także uwagę na kwestie formalne związane z działalnością orzeczniczą Instytutu, tak aby były one jednocześnie jak najbardziej sprzyjające dla mieszkańców województwa.  Członkowie Prezydium uznali, że priorytetowe jest zachowanie pełnionych przez jednostkę funkcji. Marszałek Jakub Chełstowski podtrzymał, deklarowaną wielokrotnie, wolę bezpośredniego zaangażowania się Samorządu Województwa w utrzymanie działalności Instytutu, przede wszystkim jego części leczniczej i naukowej, nawet poprzez przejęcie tej działalności przez jednostki ochrony zdrowia, dla których Samorząd Województwa jest podmiotem tworzącym. Zaznaczono jednak, że kluczowe w kwestii przyszłości Instytutu Medycyny Pracy w Sosnowcu są decyzje Ministerstwa Zdrowia, któremu on podlega.

Prezydium WRDS wysłuchało również przedstawicieli organizacji związkowych Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Zwrócili się oni z wnioskiem do Jarosława Wieczorka, Przewodniczącego WRDS o możliwość przedstawienia najistotniejszych, w ich opinii,  kwestii dotyczących funkcjonowania Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego i świadczonej pracy na rzecz ratowania zdrowia i życia mieszkańców. Marszałek Województwa podkreślił, że intencją zarządu województwa jest wyjaśnienie i rozwiązanie budzących wątpliwości sytuacji.

Prezydium ustaliło również harmonogram prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego na najbliższe miesiące. WRDS będzie się  koncentrować na problematyce z zakresu ochrony środowiska, zwłaszcza ochrony jakości powietrza, gospodarki, energetyki czy też kształcenia zawodowego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak