Podwyżki w ochronie zdrowia ponownie na forum WRDS

 Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS
Postulaty pozostały bez zmian

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach, na wniosek Zespołu Problemowego WRDS do spraw ochrony zdrowia, ponownie podjęła tematykę związaną z realizacją podwyżek wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz konsekwencji, jakie powstają z tego tytułu dla podmiotów leczniczych publicznej ochrony zdrowia w pozostałych obszarach jej funkcjonowania.

Temat pod obrady wniosła Iwona Borchulska, przewodnicząca Zespołu problemowego WRDS ds. ochrony zdrowia, reprezentująca w Radzie stronę związkową. W dyskusji uczestniczyli m.in. zaproszeni goście: Krystyna Ptok, przewodnicząca Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych, Anna Jedynak – Rykała, wicemarszałek Województwa Śląskiego, Ewa Kabza - zastępca dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Śląskiego OW NFZ,  członkowie Zespołu do spraw ochrony zdrowia, przedstawiciele szpitali i organizacji szpitali działających na terenie województwa śląskiego oraz eksperci stron oaz organizacji stron skupionych w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego.

Pierwszy raz WRDS obradowała nad tą tematyką w 2022 roku, a efektem jej prac było stanowisko z 12 grudnia 2022 r. stron: samorządowej, pracodawców i pracowników. Postulowano w nim konieczność wprowadzenia rozwiązań określających precyzyjnie kwestie wynagrodzeń pracowników w podmiotach leczniczych. Zawnioskowano do ministra zdrowia „o nowelizację stosownych aktów prawnych, w tym przede wszystkim wyżej wymienionej ustawy, tak by jej zapisy w sposób niebudzący wątpliwości i niegenerujący rozbieżnych interpretacji stanowiły o kwalifikacjach  pracowników medycznych uprawniających do zastosowania właściwego współczynnika  wynagrodzenia zasadniczego”.

Brak zmian utrwalił i pogłębił problemy, które wskazywano w 2022 roku, stawiając nowe wyzwania finansowe dla placówek ochrony zdrowia, a także społeczne i prawne, konflikty między pracownikami a pracodawcami coraz częściej znajdują bowiem rozstrzygnięcia w sądach. Te ostatnie dotyczą gównie grupy pielęgniarek i położnych.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, tym razem już w pełnym składzie stron WRDS, podtrzymała swoje stanowisko o konieczności wprowadzenia rozwiązań określających w sposób precyzyjny kwestie wynagrodzeń pracowników w podmiotach leczniczych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS. fot. Tomasz Żak / UMWS