Struktura WRDS

Struktura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego:

Strona samorządowa

 • Marszałek Województwa
 • Dwie wskazane przez marszałka osoby spośród przedstawicieli innych jst albo organizacji zrzeszających samorządy

Strona pracowników

 • NSZZ „Solidarność”
 • Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 • Forum Związków Zawodowych

Strona pracodawców

 • Konfederacja Lewiatan
 • Związek Rzemiosła Polskiego
 • Pracodawcy RP
 • Business Centre Club
 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Strona rządowa

 • Wojewoda
 • Dwie wskazane przez wojewodę osoby

Powołanie do (odwołanie ze) składu: marszałek województwa na wniosek strony
Uczestnictwo w pracach: osobiście

Częstotliwość spotkań (posiedzenia plenarne):

 • W zależności od potrzeb
 • Nie rzadziej niż raz na kwartał

 

Przewodniczący WRDS
 • Wybierany z grona członków WRDS – naprzemiennie przedstawiciel strony pracowników i strony pracodawców wskazany przez daną stronę, marszałek województwa oraz wojewoda.
 • Kolejność przewodniczenia została ustalona przez strony WRDS na pierwszym posiedzeniu Rady.
 • Przewodniczy Prezydium i obradom plenarnym WRDS.
 • Zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z przewodniczących WRDS.
 • Kadencja: 1 rok liczony od pierwszego posiedzenia WRDS (11 stycznia 2016 r.).

Prezydium Rady

 • Skład: jeden przedstawiciel każdej z organizacji wchodzących w skład (jeden przewodniczący i 8 wiceprzewodniczący WRDS)
 • Cel: kierowanie pracami WRDS

Zespoły problemowe WRDS

 • Stałe lub fakultatywne
 • Powołane uchwałą WRDS
 • Przedstawiciele wszystkich stron wchodzących w skład WRDS


Linki do stron zewnętrznych
Skład WRDS w Katowicach