Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego o zatrudnianiu cudzoziemców

 Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego o zatrudnianiu cudzoziemców Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego o zatrudnianiu cudzoziemców
W Gmachu Województwa i Sejmu Śląskiego odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. Tym razem obrady zostały poświęcone problematyce procedur umożliwiających zatrudnianie cudzoziemców w województwie śląskim. Obradom przewodniczył wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.
Podczas spotkania podkreślono i zobrazowano jak lawinowo wzrosła w ostatnich latach liczba osób spoza Unii Europejskiej ubiegających się o zezwolenia na pracę na terenie województwa śląskiego.  Jednocześnie przedstawiono propozycje poprawy sytuacji na rynku pracy poprzez ułatwienie procedur legalizacyjnych dla cudzoziemców. Wskazano m.in. konieczność zmian w przepisach regulujących zatrudnianie cudzoziemców oraz potrzebę zwiększenia zatrudnienia wśród inspektorów prowadzących postępowania administracyjne dotyczące udzielania zezwoleń na pracę oraz na pobyt czasowy i pracę. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego podjęła decyzję o powołaniu zespołu, którego zadaniem  będzie opracowanie propozycji zmian prawnych, usprawniających procedury legalizacji pracy cudzoziemców.
Rada powróciła również do poruszanego na wcześniejszych spotkaniach zagadnienia gospodarki o obiegu zamkniętym i przyjęła, stanowisko w sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) jako szansy dla długofalowego, stabilnego i zrównoważonego rozwoju hutnictwa w Polsce – potrzeba odpowiedzialnego wdrożenia europejskich założeń GOZ do polskiego porządku prawnego (stanowisko nr 28/2/2018 WRDS w Katowicach z 22 października 2019 r.).
 
Ideą gospodarki o obiegu zamkniętym jest zagospodarowywanie wytwarzanych odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z nimi, tj. począwszy od zapobiegania powstawaniu odpadów, poprzez ich przygotowywanie do ponownego użycia, recykling oraz inne sposoby odzysku, a dopiero na końcu ich unieszkodliwianie. Postępowanie z odpadami według wskazanej powyżej hierarchii powinno ustanawiać kolejność priorytetów tego, co stanowi najlepsze z punktu widzenia środowiska całościowe rozwiązanie przede wszystkim w zakresie prawodawstwa i polityki dotyczących odpadów.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego wybrała również przedstawiciela do Rady Obszaru Rozwoju Gospodarczego, powoływanej przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego o zatrudnianiu cudzoziemców Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego o zatrudnianiu cudzoziemców Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego o zatrudnianiu cudzoziemców Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego o zatrudnianiu cudzoziemców Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego o zatrudnianiu cudzoziemców Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego o zatrudnianiu cudzoziemców Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego o zatrudnianiu cudzoziemców Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego o zatrudnianiu cudzoziemców Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego o zatrudnianiu cudzoziemców Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego o zatrudnianiu cudzoziemców Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego o zatrudnianiu cudzoziemców