Mediacje WRDS w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku

Spotkanie z udziałem przedstawicieli prezydium WRDS, Zespołu WRDS ds. ochrony zdrowia oraz Izabeli Domogały, członka Zarządu Województwa Śląskiego z reprezentantami lekarzy i dyrektor szpitala

W rezultacie poprzedniego spotkania poświęconego Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 3 w Rybniku, które odbyło się na forum Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 13 maja 2021 r. za korzystne dla wszystkich stron, a przede wszystkim pacjentów, uznano kontynuowanie rozmów między stroną lekarzy i rezydentów szpitala a kierownictwem jednostki w sprawie zmiany warunków wynagradzania tych grup zawodowych pod auspicjami WRDS. W konsekwencji czego, 24 maja br. odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Prezydium WRDS, Zespołu WRDS ds. ochrony zdrowia oraz Izabeli Domogały, członka Zarządu Województwa Śląskiego z reprezentantami lekarzy i dyrektor szpitala.

Dla przypomnienia, podstawowym tematem ostatniego spotkania w ramach struktur WRDS była zmiana warunków wynagradzania lekarzy szpitala w zakresie regulacji jednego składnika wynagrodzeń za pełnione dyżury medyczne, to jest odpłatności za tzw. zejścia z dyżurów. Odpłatność ta była udzielana na mocy porozumienia zawartego przez dwa związki zawodowe z byłą dyrektor szpitala. Zdaniem aktualnej dyrekcji szpitala, powołującej się na orzeczenie Sądu Najwyższego, na ma ona podstaw prawnych, ani też nie znajduje uzasadnienia w kondycji finansowej szpitala.

Spotkanie prowadził prof. Jan Klimek, Przewodniczący WRDS. Obecni na nim członkowie Prezydium WRDS oraz Zespołu problemowego WRDS ds. ochrony zdrowia, za zgodą pozostałych jego uczestników, jednomyślnie podjęli ustalenie dotyczące potrzeby prowadzenia dalszych rozmów między stroną lekarzy a dyrekcją szpitala przez osobę trzecią, która podjęłaby się mediacji między stronami w celu wypracowania porozumienia. Obecni na spotkaniu przedstawiciele WRDS zadeklarowali, że taka osoba zostanie wyznaczona spośród członków WRDS lub Zespołu WRDS ds. ochrony zdrowia. Zadania tego podjął się pan Marcin Materna, wchodzący w skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z ramienia Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.