Problemy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rybniku na forum WRDS

Na wniosek Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego odbyły się obrady Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach oraz Zespołu problemowego WRDS do spraw ochrony zdrowia, poświęcone sytuacji ekonomicznej i społecznej WSS nr 3 w Rybniku

Podczas spotkania zaprezentowany został stan finansowy szpitala. Wedle przedstawionych danych, kondycja ekonomiczna szpitala należy do niezwykle trudnych. Strata netto w roku 2020 r. wynosiła 33 866 698 zł, a zobowiązania wymagalne jednostki na koniec marca br. wynoszą 22 861 500 zł.

Przedstawiono również istotną na ten moment dla funkcjonowania szpitala kwestię społeczną, wynikającą po części z uwarunkowań finansowych jednostki, ale i również z sytuacji prawnej. Dotyczy ona zmiany warunków wynagradzania lekarzy w zakresie regulacji wynagrodzeń za pełnione dyżury medyczne, w przedmiocie odpłatności za tzw. zejścia z dyżurów. Odpłatność ta była udzielana na mocy porozumienia zawartego przez dwa związki zawodowe z byłą dyrektor szpitala. Zdaniem aktualnej dyrekcji szpitala, powołującej się na orzeczenie Sądu Najwyższego, na ma ona podstaw prawnych, ani nie znajduje uzasadnienia w kondycji finansowej jednostki. Wśród części personelu lekarskiego zmiana warunków płacy w zakresie tego elementu wywołała kontrowersje, których wyjaśnieniom w znacznej mierze poświęcone były prowadzone rozmowy i dyskusje.

Za potrzebne i korzystne dla wszystkich stron, a przede wszystkim pacjentów, uznano dalsze prowadzenie rozmów między stroną lekarzy i rezydentów szpitala a kierownictwem jednostki w sprawie zmiany warunków wynagradzania tych grup zawodowych pod auspicjami Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach.

W spotkaniu brała udział pani Ewa Fica p.o. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku oraz reprezentanci związków zawodowych funkcjonujących w szpitalu.