WRDS o wpływie wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 na rozwój gospodarki

 Logo WRDS Logo WRDS
W czerwcu obrady Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach poświęcone były konsekwencjom gospodarczym wzrostu cen uprawnień do emisji CO2

Szczególnie podkreślano intensywność odziaływania tego zjawiska na kondycję i rozwój przemysłu w województwie śląskim i całym kraju. Zwracano uwagę, że zagadnienie to dotyczy nie tylko przemysłu wysokoenergochłonnego, ale bodaj każdego jego rodzaju.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. senatorowie z Senackiej Komisji Gospodarki i Innowacyjności oraz Senackiej Nadzwyczajnej Komisji ds. Klimatu, posłowie z Zespołu Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, dyrektor Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarzadzania Emisjami (Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy) oraz eksperci wskazani przez członków WRDS. Obradom przewodził prof. Jan Klimek, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach.

Tendencje zmiany cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla omawiał pan Paweł Mzyk, dyrektor Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarzadzania Emisjami, zwracając uwagę na ich niezwykle dynamiczny wzrost w ciągu ostatnich kilku miesięcy oraz informując o dalszych trendach wzrostowych.

Stefan Dzienniak, Prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej prezentował natomiast zagadnienie transformacji energetycznej sektora hutniczego oraz przedstawiał wpływ wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 na funkcjonowanie przemysłu hutniczego, zaznaczając przy tym, że nie jest to jedyny z czynników wpływających na jego stan. Nakreślał również dalsze możliwe konsekwencje dla tej branży w Polsce i Europie, wobec utrzymującego się kierunku w tej kwestii, co nie pozostałoby bez wpływu na województwo śląskie, w którym przemysł hutniczy jest zintensyfikowany.

Uczestnicy posiedzenia wchodzący w skład WRDS uznali za zasadne utworzenie doraźnego zespołu w ramach WRDS złożonego z członków Rady i wskazanych przez nich ekspertów w celu dalszego opracowania zagadnienia oddziaływania wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 na rozwój przemysłu i konsekwencji wynikających z tego faktu dla województwa śląskiego.